SHALAM SENTER

Senteret er kjernen av vårt arbeid.
Her har vi administrasjonen vår, rehab, trening og kafè

Dronningensgate er vårt hovedkontor og her skjer det en rekke aktiviteter

Shalam Rehab, Sosialfaglig
skjerming, omsorg, ettervern/rehabilitering.

Fra 01.01.2020 startet Shalam Rehab opp igjen etter å
ha ligget nede siden oktober 2012.  Etter
anbud til Kristiansand kommune vedr Døgnbaserte tjenester for
rusmiddelavhengige, fikk Shalam rammeavtale innen skjerming, omsorg og
ettervern/rehabilitering.  Leilighetene
er fordelt på to etasjer. I den ene etasjen er det fire soverom, to bad,
kjøkken og to stuer samt kontor. Denne etasjen har plass til 3 beboere i
tillegg til bemanning/nattevakt.  I tredje
etasje er det tre soverom, to stuer, kjøkken og bad, her er det ikke bemanning
på natt.  Shalam Rehab er samlokalisert
med Shalam oppsøkende og fellesskapsbyggende arbeid og administrasjon i
Dronningens gate 72 i Kristiansand.

Shalam senter i Dronningens gate 72

Senteret rommer kontorer, kafé, aktivitetstilbud som kreativ systue, treningsrom, pauserom, samtalerom, koselige væresteder, musikkøvingsrom, nødrom for humanitær matvarehjelp.

Shalams oppsøkende arbeid er inndelt i flere områder:

– Mandagsmøte
– Fredagskafè
– Besøkstjeneste i -bofellesskap/nødboliger og private hjem
– Hentetjeneste til bofellesskap/nødboliger for deltakelse i Shalams      aktiviteter
– Fengselsarbeid, besøkstjeneste, Gudstjeneste og samtaler om tro
– Forebyggende informasjons- og dialogmøter overfor konfirmanter og ungdomsgrupper
– Musikk-kafè
– Bruker- og pårørendearbeid i form av selvhjelpsgrupper innen “Det nytter”
Rusfri fotballkafè
– Treningsrom med organisert trening før samtale og måltidsfellesskap, samt uorganisert trening

Det oppsøkende og fellesskapsbyggende arbeidet støttes av Kristiansand kommune og Helsedirektoratet. I tillegg bidrar Shalam med egenfinansiering på grunnlag av frivillige gaver og salg fra gjenbruksbutikkene.

Mandagsmøte
I 2020 gikk Mandagsmøtene som normalt fram til 12 mars, så ble det stengt pga korona. Det ble åpnet i august igjen med rundt 20 deltakere og smittevernhensyn, deretter ble det stengt igjen i desember 2020. På mandagsmøtene er det en flott frihet, fellesskap rundt kveldsmatbordet. Sang, musikk, andakt og vitnesbyrd. Mandagsmøtene betjenes av en ansatt og flere frivillige. Ukentlige samlinger med 35 – 50 deltakere på hvert møte fra januar til 12. mars og 20 – 25 fra august til desember, totalt i 2020 ca 700 besøkende.

Fredagskafé
I 2020 har vi hatt ca 2.000 enkeltbesøk på Fredagskafeen fordelt på 50 uker, kafeen har holdt åpen til tross for korona, men med smittevernhensyn. Alle har fått gratis middag, saft og kaffe. Mange har også fått mat med hjem, og endel har fått klær og annen nødhjelp. Kafeen er bemannet på en slik måte at det er mulig for de besøkende å ha personlige eller gruppevise samtaler v/behov og etter ønske. Gatejuristen, feltsykepleier og andre fra kommunal oppfølging besøker Fredagskafeen regelmessig.

De besøkende på Shalams Fredagskafé er i all hovedsak tunge rusmisbrukere, flere av den eldre garde, men også mange unge kommer inn for å få gratis mat. Vi ønsker å være et lys i mørke for disse, behandle dem med verdighet og respekt. Når Fredagskafeen er åpen, er det både ansatte og flere frivillige medarbeidere til stede.

Også i 2020 arrangerte Shalam lavterskel julefeiring 24. desember fra kl 17 – 21. Dette arrangementet var gratis og uten påmelding, 12 besøkende inkludert frivillige.

Leder for Kristiansand kommunes rusteam, daglig leder i Fos (Filadelfia omsorgssenter) og daglig leder i Stiftelsen Shalam treffes jevnlig enten i byens park eller på Fredagskafeen, både for å opprettholde god kontakt med målgruppen og bli oppmerksom på nye mennesker i miljøet og bli kjent. Målet er å fange opp de som er motivert for endringer så hurtig som mulig og at det er en lav terskel for å ta kontakt. Prosjektet har fått navnet «Ut av det».

Besøksteamet og hentetjenesten har gjennom sitt oppsøkende arbeid i årets løp vært med på å hjelpe flere i miljøet bort fra gata og inn på avrusing og rehabilitering. I tillegg har de hjulpet mange med mat, klær og fellesskap/samtaler.

Den organiserte besøkstjenesten fortsatte fram til 12. mars i 2020, deretter ble det et opphold. Vi besøker kommunale boligkomplekser for beboere med ROP-lidelser. Mange av disse er gamle kjente, og våre miljøarbeidere og frivillige har god kontakt med den enkelte beboer og med de ansatte. Et besøk består av servering av medbrakt suppe, sosialt fellesskap i fellesrom og besøk i boliger. Vi bygger opp vennskap og relasjon med beboere og ansatte. Shalam besøker også nødboligene i kommunen, og her følger vi opp beboere også utenom besøkene. Dette skjer i samarbeid med kommunens rusteam, SSHF avdeling for avhengighet og andre frivillige organisasjoner.

Hentetjenesten gikk som normalt fram til 12. mars i 2020, vi hentet beboere i bofellesskap og nødboliger. Fra august har det vært mulig å hente en beboer av gangen til Fredagskafè og gitarkurs med sang.

Besøksteamet har i 2020 foretatt 11 besøk i nød- og bofellesskap.
Hentetjenesten har vært ute 10 ganger og hentet som regel 1-2 personer. De fleste gangene hentes brukere til aktiviteter og måltidsfellesskap på Shalam. I tillegg har vi hentet og blitt med brukere på fisketur 2 ganger og på bowling 2 ganger i 2020.

Fengselsarbeid
Stiftelsen Shalam har i 2020 fortsatt den gode kontakten med fengslene i Agder, hovedsakelig Mandal, men innledende kontakt er i gang vedr Evje og Arendal. Shalam arrangerer ukentlige besøk med sosialt fellesskap og samtale en til en, månedlige gudstjenester i samarbeid med Fengselspresten. Formålet er å gi et tilbud om et kristent fellesskap for dem som ønsker det, og å motivere de innsatte til å bryte sirkelen av kriminalitet og rus. Det informeres også om etterverntilbud. Det deltar totalt 15 personer fra Stiftelsen Shalam i fengselsarbeidet, fordelt på ansatte og frivillige medarbeidere. Besøkstjenesten er blitt påvirket av korona.

Shalam er fast medlem i tilbakeføringsarbeidet i Agder Fengsel, avdeling Mandal. Da deltar vi på Servicetorget og har møter med innsatte som er ønsket av den enkelte og koordinert med tilbakeføringskoordinatoren. Shalam deltar ca hver 6. uke og møter ca 4 innsatte hver gang. I år har Shalam deltatt på 2 servicetorg i Mandal, hvor vi har hatt avtale med 4 innsatte hver gang.

I 2020 besøkte Shalam Mandal fengsel sammen med Konsulentas for å se om det er mulig med et samarbeid i forbindelse med utdanning og praksis. På møtet deltok tilbakeføringskoordinator Greta Birkeland og ansvarlig for videregående skole.

Forebyggende informasjons- og dialogmøter
Vi har besøkt ungdomsgrupper med totalt over 150 konfirmanter. På samlingene våre får de et innblikk i fakta og utfordringer med hensyn til rusavhengighet. De får muligheten til å reflektere over egne holdninger og ofte manglende kunnskap omkring rus og avhengighet. Tilbakemeldingene er at denne typen kunnskapsformidling, med en blanding av fakta og erfaringer, treffer sterkt. Andre informasjonsmøter har i 2020 vært i små grupper, og i møte med familier/foreldre/pårørende.

Musikk kafè
Hver torsdag ettermiddag/kveld samles en musikkgruppe med musikere for egne øvinger. Øvingene er åpne for de i Shalams målgruppe og andre som ønsker å spille eller synge med. Her jammes det, det samtales over bordene og nye talenter avdekkes. Tiltaket har vært berørt av korona fra mars til august, og fra desember igjen.

Bruker- og pårørendearbeid, selvhjelpsgrupper i regi av Det nytter
Shalam har alltid hatt fokus på pårørende. Det har vært en naturlig følge av det å jobbe med avhengighet. Noen ganger er det de pårørende som først kontakter Shalam.
Shalam har fortsatt fokus på pårørende, har tilbudt samtaler og vi har vært med på å videreformidle pårørende med medavhengighets-problematikk til kursing og oppfølging. I løpet av 2020 deltok medlemmer i Det nytter, både pårørende og brukere, på gruppelederkurs og kurs for medlemmer i Det nytter på Storstua i Røyken. Det er likemannsgrupper annenhver gang for brukere (6-11 deltakere) og pårørende (2-4 deltakere) ukentlig og flere samtaler og aktiviteter i Shalams egne lokaler.

Rusfri Fotballkafè
Visning av Premier League kamper på Shalam kafè i helgene. Et rusfritt alternativ som samler fotballtilhengere og andre. Flere av de fast besøkende er tidligere rusavhengige. Antall arrangementer i 2020: 13. Antall besøkende: ca 150
Fotballkafeen betjenes av frivillige.

Treningsrom
Brukerstyrt treningsrom i Shalams lokaler basert på 2nd Hand treningsapparater. En ansatt koordinerer og veileder, person i tilbakeføring med utbredt treningskompetanse fungerer som instruktør to til tre ganger i uka. Hver treningsøkt med instruktør avsluttes med gruppesamtale og så måltidsfellesskap med sosialt fellesskap. Dette prosjektet er i utvikling, og Shalam har søkt om støttemidler til et forskningsprosjekt rundt arbeidet.