Årsmelding 2020

1980    –    2020

Felleskristent hjelpearbeid for mennesker med rusmiddelproblemer

Postboks 2533 – 4678 Kristiansand

 

Årsmelding 2020 for Stiftelsen Shalam. Org. Nr.962 102 344.

Stiftelsens formål

Stiftelsen Shalam er et felleskristent hjelpearbeid i Kristiansand for mennesker med rusmiddelproblemer. Arbeidet ble startet for 40 år siden og er i dag organisert i tre hovedområder: Arbeidstrening – Sosialfaglig skjerming, rehabilitering og ettervern  – Oppsøkende og fellesskapsbyggende arbeid. Stiftelsen Shalam har som formål å oppsøke mennesker med rusmiddelproblemer, lede dem til Kristus, hjelpe dem ut av rusavhengighet, lære dem og bygge dem opp, for å føre dem tilbake til samfunnet som mer hele, friske og trygge mennesker.

Ansatte og frivillige medarbeidere

Shalam har 31 ansatte fordelt på 19 årsverk. De ansatte fordeler seg som følger:

•     1 daglig leder

•     1 administrasjonsleder, 1 HMS og internkontrollansvarlig

•     4 avdelingsledere

•     2 miljøterapeuter, 5 med bachelor og 7 fagarbeidere

•     10 miljøarbeidere/medarbeidere med praktiske oppgaver og arbeidstilrettelegging.

Våre om lag 50 frivillige medarbeidere utfører til sammen 6 årsverk.

Shalams ansatte og frivillige medarbeidere utfører altså 25 årsverk i 2020.

1A. Styret og medarbeideraktiviteter.

Styret har i 2020 bestått av følgende personer:

Bjørn Voreland –styreleder

Øyvind Berntsen – styremedlem

Solfrid Fredriksen Bakke – styremedlem

Oddvar Øyulvstad – styremedlem

Morten Aaros – styremedlem (fra høsten 2020)

Ingjerd Eriksen – styremedlem (fra høsten 2020)

Det avholdes samlinger og allmøter for de ansatte og frivillige i Stiftelsen Shalam.

Ellers har flere av de ansatte og frivillige i år vært på lokalt arrangerte kurs/seminar i regi av Stiftelsen KRAFT, samt andre relevante kurs og samlinger, fortrinnsvis på internett dette året. Samlinger av en viss størrelse har blitt utsatt eller omorganisert på grunn av korona.

1 B. Stiftelsen KRAFT.

Stiftelsen Shalam var en av initiativtakerne og medstifter av paraplyorganisasjonen Stiftelsen KRAFT som er forum for Kristent Rehabiliterings Arbeid og Forebyggende Tiltak.  Formålet er gjensidig støtte og utvikling av ressurser og kompetanse gjennom kvalitetssikring, rådgivning og kurs, styrking av økonomistyring og ressursforvaltning og arbeide med å få økonomiske midler til medlemmene.  Foruten Shalam er følgende virksomheter med i Kraft: P22 og Maritastiftelsen i Oslo, Mercy House på Kjeller, 22B i Sør Trøndelag, Storstua ettervern i Røyken, Filadelfia omsorgssenter i Kristiansand og Prison Fellowship Norge.

I 2018 ble Det nytter, Krafts bruker- og pårørendeorganisasjon, opprettet.  Shalam har lokale likemannsgrupper for både brukere og pårørende tilknyttet Det nytter.  Ledere og assistenter i dette arbeidet kurses i regi av Det nytter og Stiftelsen KRAFT.

Stiftelsen KRAFT er medlem i Fagrådet, rusfeltets hovedorganisasjon, og Actis.

2. Stiftelsen Shalam. Avdelingene.

Stiftelsen Shalam er et arbeid med flere arbeidsområder. Derfor har vi delt det opp i tre avdelinger:

• Arbeidstrening med tilbud innen brukthandel, lager, transport, kafe, sykkelverksted, trening, søm og sosialt arbeid.

• Shalam Rehab med sosialfaglig døgntilbud for rusmiddelavhengige innen skjerming, omsorg og ettervern/rehabilitering.  Rammeavtale med Kristiansand kommune.  Kan benyttes av andre kommuner, §12 og andre.

• Oppsøkende og fellesskapsbyggende arbeid overfor målgruppen i fengsler, bofellesskap, boliger, på gateplan og tilbud om fellesskap rundt måltid, aktiviteter og sosialt i Shalams lokaler og eksternt.

I tillegg driver Shalam Babettes Hus, nødovernatting for kvinner i aktiv rus, for Kristiansand kommune og Sørlandet krisesenter.  Her er 4 nødplasser og 2 krisesenterplasser.  Shalam overtok driften 01.01.2017 etter anbud.

 

Avd. 1: Arbeidstrening, 2nd Hand by Shalam

Shalam Brukthandel, 2nd Hand by Shalam, har to utsalgssteder.  Det ene ligger i Kristiansand sentrum i Elvegata 9 og det andre ligger i bydelen Slettheia, Løvsangerveien 15.  Her har Shalam en stor del av arbeidstreningen, fordelt på butikk, lager og transport.  Det drives god butikk samtidig som folk oppsøker oss, også av andre grunner enn ønsket om handel. Ofte kommer mennesker som trenger råd og ellers er i en vanskelig situasjon, pga. rus eller andre forhold. De ansatte og de frivillige har alltid tid til en prat.

De ansatte som er knytta til arbeidstreningen utgjør til sammen et erfarent og stabilt team innenfor transport, lager og ordinært butikkarbeid.  Disse fungerer som arbeidsveiledere og miljøarbeidere.  Shalam har også ansatte medarbeidere som har stått langt borte fra arbeidsmarkedet i lengre tid. 

asAvdelingen har et godt og stabilt samarbeid med NAV og Kriminalomsorgen, slik at vi til enhver tid har flere personer på arbeidstrening og på en eller annen form for soning.  Elever fra ulike skoler er på jevnlig utplassering over kortere og lengre perioder, blant annet har vi årlig flere studenter i observerende praksis fra videreutdanning/master i psykisk helse.

Antall personer som har vært i arbeidstrening/hospitering eller på samfunnsstraff i 2020 er 40. Disse har gjennomsnitt jobbet 43,75 stilling i 3,1 mnd, totalt 11,3 årsverk. Hvor de er henvist fra er fordelt på 3 i arbeidstrening gjennom Nav, 8 på samfunnsstraff gjennom Kriminalomsorgen, Agder friomsorgskontor, 2 fra Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND-programmet), 5 fra overgangsbolig, 7 fra videregående skoler/andre opplæringssentra, 6 fra kommunalt integreringstiltak, 9 fra kommunal rusomsorg enhet.  Pr 31.12.20 var det 15 personer inne. En av de som har vært på arbeidstrening/hospitering gikk videre til fast jobb eksternt, en hadde sommerjobb i Shalam og gikk videre til Kvalifiseringsprogrammet, to har fast jobb i Shalam og tre gikk videre til Tverrfaglig spesialisert behandling.

Avdeling 2: Shalam Rehab,

Sosialfaglig skjerming, omsorg, ettervern/rehabilitering.

Fra 01.01.2020 startet Shalam Rehab opp igjen etter å ha ligget nede siden oktober 2012.  Etter anbud til Kristiansand kommune vedr Døgnbaserte tjenester for rusmiddelavhengige, fikk Shalam rammeavtale innen skjerming, omsorg og ettervern/rehabilitering.  Leilighetene er fordelt på to etasjer. I den ene etasjen er det fire soverom, to bad, kjøkken og to stuer samt kontor. Denne etasjen har plass til 3 beboere i tillegg til bemanning/nattevakt.  I tredje etasje er det tre soverom, to stuer, kjøkken og bad, her er det ikke bemanning på natt.  Shalam Rehab er samlokalisert med Shalam oppsøkende og fellesskapsbyggende arbeid og administrasjon i Dronningens gate 72 i Kristiansand.

I 2020 har Shalam Rehab hatt følgende belegg: 7 ulike beboere i totalt 275 døgn på omsorg, 2 beboere i 4 døgn på skjerming, 1 beboer i 34 døgn på ettervern, 1 beboer i 30 døgn v/løslatelse fra fengsel, 2 beboere på egenbetaling (kr 100 pr døgn) i 63 døgn og en på dagtilbud i forlengelse av skjerming/omsorg, uten vederlag (som frivillig).  Totalt har Shalam Rehab hatt 13 ulike beboere fordelt på 406 døgn i 2020. Ved overgangen til 2021 var det 2 beboere på omsorg og en på ettervern.  Av de som avsluttet i 2020 gikk 3 videre i spesialisthelsetjenesten eller annen behandling.

Avdeling 3: Oppsøkende og fellesskapsbyggende arbeid

Shalam senter i Dronningens gate 72

Senteret rommer kontorer, kafé, aktivitetstilbud som kreativ systue, treningsrom, pauserom, samtalerom, koselige væresteder, musikkøvingsrom, nødrom for humanitær matvarehjelp.

Shalams oppsøkende arbeid er inndelt i flere områder

 • Mandagsmøte
 • Fredagskafè
 • Besøkstjeneste i bofellesskap/nødboliger og private hjem
 • Hentetjeneste til bofellesskap/nødboliger for deltakelse i Shalams aktiviteter
 • Fengselsarbeid, besøkstjeneste, Gudstjeneste og samtaler om tro
 • Forebyggende informasjons- og dialogmøter overfor konfirmanter og ungdomsgrupper
 • Musikk-kafè
 • Bruker- og pårørendearbeid i form av selvhjelpsgrupper innen Det nytter
 • Rusfri fotballkafè
 • Treningsrom med organisert trening før samtale og måltidsfellesskap, samt uorganisert trening

Det oppsøkende og fellesskapsbyggende arbeidet støttes av Kristiansand kommune og Helsedirektoratet. I tillegg bidrar Shalam med egenfinansiering på grunnlag av frivillige gaver og salg fra gjenbruksbutikkene.

      Shalams oppsøkende arbeid inkluderer også andre prosjekter:

 • Aktivitetskafè, kreativ systue med arbeids- og aktivitetstrening, systue, jobbskaping – et prosjekt støttet av Arbeids og velferdsdirektoratet (kr 350.000, siste år).
 • Tilbakeføringsarbeid som tilbyr aktiviteter og arbeidstrening til domfelte innen samfunnstjeneste, soning i overgangsbolig og gjennom ND programmet, samt deltakelse på Servicetorget i Agder fengsel – et prosjekt støttet av Kriminalomsorgsdirektoratet (kr 250.000).
 • Shalam Women, prosjekt innen prostitusjons- og menneskehandelsfeltet – et prosjekt støttet av Justisdepartementet (kr 1.050.000).

Mandagsmøte

I 2020 gikk Mandagsmøtene som normalt fram til 12 mars, så ble det stengt pga korona.  Det ble åpnet i august igjen med rundt 20 deltakere og smittevernhensyn, deretter ble det stengt igjen i desember 2020.  På mandagsmøtene er det en flott frihet, fellesskap rundt kveldsmatbordet. Sang, musikk, andakt og vitnesbyrd.  Mandagsmøtene betjenes av en ansatt og flere frivillige.  Ukentlige samlinger med 35 – 50 deltakere på hvert møte fra januar til 12. mars og 20 – 25 fra august til desember, totalt i 2020 ca 700 besøkende.

Fredagskafé

I 2020 har vi hatt ca 2.000 enkeltbesøk på Fredagskafeen fordelt på 50 uker, kafeen har holdt åpen til tross for korona, men med smittevernhensyn.  Alle har fått gratis middag, saft og kaffe. Mange har også fått mat med hjem, og endel har fått klær og annen nødhjelp.  Kafeen er bemannet på en slik måte at det er mulig for de besøkende å ha personlige eller gruppevise samtaler v/behov og etter ønske.  Gatejuristen, feltsykepleier og andre fra kommunal oppfølging besøker Fredagskafeen regelmessig.

De besøkende på Shalams Fredagskafé er i all hovedsak tunge rusmisbrukere, flere av den eldre garde, men også mange unge kommer inn for å få gratis mat. Vi ønsker å være et lys i mørke for disse, behandle dem med verdighet og respekt. Når Fredagskafeen er åpen, er det både ansatte og flere frivillige medarbeidere til stede. 

Også i 2020 arrangerte Shalam lavterskel julefeiring 24. desember fra kl 17  – 21.  Dette arrangementet var gratis og uten påmelding, 12 besøkende inkludert frivillige.

Leder for Kristiansand kommunes rusteam, daglig leder i Fos (Filadelfia omsorgssenter) og daglig leder i Stiftelsen Shalam treffes jevnlig enten i byens park eller på Fredagskafeen, både for å opprettholde god kontakt med målgruppen og bli oppmerksom på nye mennesker i miljøet og bli kjent.  Målet er å fange opp de som er motivert for endringer så hurtig som mulig og at det er en lav terskel for å ta kontakt.  Prosjektet har fått navnet «Ut av det».

Besøksteamet og hentetjenesten har gjennom sitt oppsøkende arbeid i årets løp vært med på å hjelpe flere i miljøet bort fra gata og inn på avrusing og rehabilitering.  I tillegg har de hjulpet mange med mat, klær og fellesskap/samtaler.

Den organiserte besøkstjenesten fortsatte fram til 12. mars i 2020, deretter ble det et opphold.  Vi besøker kommunale boligkomplekser for beboere med ROP-lidelser.  Mange av disse er gamle kjente, og våre miljøarbeidere og frivillige har god kontakt med den enkelte beboer og med de ansatte.  Et besøk består av servering av medbrakt suppe, sosialt fellesskap i fellesrom og besøk i boliger.  Vi bygger opp vennskap og relasjon med beboere og ansatte. Shalam besøker også nødboligene i kommunen, og her følger vi opp beboere også utenom besøkene. Dette skjer i samarbeid med kommunens rusteam, SSHF avdeling for avhengighet og andre frivillige organisasjoner.

Hentetjenesten gikk som normalt fram til 12. mars i 2020, vi hentet beboere i bofellesskap og nødboliger.  Fra august har det vært mulig å hente en beboer av gangen til Fredagskafè og gitarkurs med sang. 

Besøksteamet har i 2020 foretatt 11 besøk i nød- og bofellesskap.

Hentetjenesten har vært ute 10 ganger og hentet som regel 1-2 personer. De fleste gangene hentes brukere til aktiviteter og måltidsfellesskap på Shalam. I tillegg har vi hentet og blitt med brukere på fisketur 2 ganger og på bowling 2 ganger i 2020. 

Fengselsarbeid

Stiftelsen Shalam har i 2020 fortsatt den gode kontakten med fengslene i Agder, hovedsakelig Mandal, men innledende kontakt er i gang vedr Evje og Arendal. Shalam arrangerer ukentlige besøk med sosialt fellesskap og samtale en til en, månedlige gudstjenester i samarbeid med Fengselspresten. Formålet er å gi et tilbud om et kristent fellesskap for dem som ønsker det, og å motivere de innsatte til å bryte sirkelen av kriminalitet og rus. Det informeres også om etterverntilbud. Det deltar totalt 15 personer fra Stiftelsen Shalam i fengselsarbeidet, fordelt på ansatte og frivillige medarbeidere.  Besøkstjenesten er blitt påvirket av korona.

Shalam er fast medlem i tilbakeføringsarbeidet i Agder Fengsel, avdeling Mandal.  Da deltar vi på Servicetorget og har møter med innsatte som er ønsket av den enkelte og koordinert med tilbakeføringskoordinatoren. Shalam deltar ca hver 6. uke og møter ca 4 innsatte hver gang.  I år har Shalam deltatt på 2 servicetorg i Mandal, hvor vi har hatt avtale med 4 innsatte hver gang.

I 2020 besøkte Shalam Mandal fengsel sammen med Konsulentas for å se om det er mulig med et samarbeid i forbindelse med utdanning og praksis.  På møtet deltok tilbakeføringskoordinator Greta Birkeland og ansvarlig for videregående skole.

Forebyggende informasjons- og dialogmøter

Vi har besøkt ungdomsgrupper med totalt over 150 konfirmanter. På samlingene våre får de et innblikk i fakta og utfordringer med hensyn til rusavhengighet. De får muligheten til å reflektere over egne holdninger og ofte manglende kunnskap omkring rus og avhengighet. Tilbakemeldingene er at denne typen kunnskapsformidling, med en blanding av fakta og erfaringer, treffer sterkt.  Andre informasjonsmøter har i 2020 vært i små grupper, og i møte med familier/foreldre/pårørende.

Musikk kafè

Hver torsdag ettermiddag/kveld samles en musikkgruppe med musikere for egne øvinger.  Øvingene er åpne for de i Shalams målgruppe og andre som ønsker å spille eller synge med.  Her jammes det, det samtales over bordene og nye talenter avdekkes.  Tiltaket har vært berørt av korona fra mars til august, og fra desember igjen.

Bruker- og pårørendearbeid, selvhjelpsgrupper i regi av Det nytter

Shalam har alltid hatt fokus på pårørende.  Det har vært en naturlig følge av det å jobbe med avhengighet.  Noen ganger er det de pårørende som først kontakter Shalam. 

Shalam har fortsatt fokus på pårørende, har tilbudt samtaler og vi har vært med på å videreformidle pårørende med medavhengighets-problematikk til kursing og oppfølging.  I løpet av 2020 deltok medlemmer i Det nytter, både pårørende og brukere, på gruppelederkurs og kurs for medlemmer i Det nytter på Storstua i Røyken.  Det er likemannsgrupper annenhver gang for brukere (6-11 deltakere) og pårørende (2-4 deltakere) ukentlig og flere samtaler og aktiviteter i Shalams egne lokaler.

Rusfri Fotballkafè

Visning av Premier League kamper på Shalam kafè i helgene.  Et rusfritt alternativ som samler fotballtilhengere og andre.  Flere av de fast besøkende er tidligere rusavhengige.  Antall arrangementer i 2020: 13. Antall besøkende: ca 150

Fotballkafeen betjenes av frivillige.

Treningsrom

Brukerstyrt treningsrom i Shalams lokaler basert på 2nd Hand treningsapparater.  En ansatt koordinerer og veileder, person i tilbakeføring med utbredt treningskompetanse fungerer som instruktør to til tre ganger i uka.  Hver treningsøkt med instruktør avsluttes med gruppesamtale og så måltidsfellesskap med sosialt fellesskap. Dette prosjektet er i utvikling, og Shalam har søkt om støttemidler til et forskningsprosjekt rundt arbeidet.

Sykkelverksted

Et arbeidstreningstilbud for de som liker å skru og som trenger å jobbe litt skjermet.  Her hentes sykler som publikum gir til Shalam, disse repareres og selges deretter i 2nd Hand by Shalam butikker.  Sykkelverkstedet har hatt et opphold siden sommeren 2020 på grunn av flytting fra lokalet. 

Aktivitetskafè, kreativ systue med arbeids- og aktivitetstrening, 2nd Hand treningsbutikk, jobbskaping

Målgruppen i dette prosjektet står for de fleste sin del svært langt fra arbeidsmarkedet.  De ansatte har selv opplevd langtidsledighet.  Prosjektet legger vekt på kreative tilnærminger innen aktivitetene og arbeidstreningen. 

Et av tiltakene er kreativ systue.  Her har 7 deltakere vært faste deltakere på eget initiativ, en deltaker var en periode på aktivitetstilbud gjennom kontakt med kommunalt rusteam. 

På Aktivitetskafeen har flere beboere fra kommunale bofellesskap deltatt, flere av de har blitt hentet, en av de opp til ukentlig.  Aktiviteten har bestått i sosialt fellesskap, brettspill, gitarkurs.  Tilbudet ble berørt av korona fra 12. mars.  Fra høsten har kun en person blitt hentet opp imot ukentlig.

Deltakere i prosjektet tar del i å bemanne kafeen og lage enkel mat/lunch til ansatte, frivillige og de som til enhver tid er i tiltak, noen utfører vedlikeholdsarbeid, så som maling, rigging av aktivitetsrom og annet. Prosjektet sysselsetter personer i restarbeidsevne fra 10 – 60%.

Tilbakeføringsarbeid v/arbeidstrening i samarbeid med Fengsel og Kriminalomsorg

Tilbakeføringsarbeid v/deltakelse på Servicetorget i Kristiansand fengsel i samarbeid med tilbakeføringskoordinator, offentlige etater og andre organisasjoner.  Her bestiller innsatte samtale med Shalam, og det er mulig å legge en plan i god tid før overføring til overgangsbolig, frigang eller løslatelse.  Shalam tilbyr arbeidstrening, aktivitetstrening og fritidsaktiviteter.  Dette fører igjen til nettverksbygging.

5 personer fra overgangsbolig og 8 fra Kriminalomsorgen og 2 fra Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND-programmet) har hatt arbeidstrening innen transport, butikk og oppsøkende virksomhet i 2020. Prosjektet har i tillegg bidratt til fortsatt drift av flere brukerstyrte arbeids- og aktivitetsarenaer, som rusfri fotballkafè, treningsrom og sykkelverksted.  Aktiviteter som styrker nettverksbygging og sosialt fellesskap. 

Shalams tilbakeføringsarbeid legger til rette for å kunne følge opp avtaler, hjelper til med bosetting og godt samarbeid med f.eks WayBack. 

Shalam Women, prosjekt innen prostitusjons- og menneskehandelsfeltet

Shalam Women startet opp i juni 2017 etter å ha fått støtte fra Justisdepartementet gjennom tilskuddsordningen for prostitusjons og menneskehandelsfeltet. Hovedmålet er å bidra til å redusere prostitusjon og menneskehandel med seksuelle formål, samt bedre livssituasjonen til målgruppen. 

Prosjektet er lavterskel og har åpen kafe for målgruppen to ganger i uken. Shalam Women er kontakt med målgruppen igjennom oppsøkende arbeid på gata og meldinger som sendes til annonser på innemarkedet.  Tilliten oppbygges igjennom å være lavterskel og lett tilgjengelig, samtidig som det er trygge rammer og sikkerhet på kafeen som gjør det lett å slappe av og tilbringe tid hos oss. Hjelp ytes i form av brukerutstyr, hygieneartikler, mat, veiledning og varme klær. 

En stor del av prosjektet består i å samarbeide med andre instanser på feltet, bygge nettverk ​både nasjonalt og internasjonalt, og øke kompetansen både internt og utad i møte med publikum. ​Vedrørende kompetanseheving ser Shalam Women også verdien av informasjonsarbeid til publikum i Kristiansand, og er rundt i kirkesamfunn, interesse-organisasjoner og folkehøyskole hvor vi informerer og underviser om tematikken. 

Ved internasjonalt samarbeid ser Shalam Women mulighet til å dra ressurser av andre organisasjoner i utlandet som har kompetanse på feltet, samt en mulighet for målgruppen til å bli fulgt opp i andre land når de reiser/blir sendt ut av Norge.

I 2020 hadde Shalam Women 135 besøkende, fordelt på 46 ulike kvinner fra 16 ulike nasjoner. På tross av korona-situasjonen har vi aldri hatt så høyt besøkstall som i 2020.  Vi opplever fortsatt at arbeidet til Shalam Women handler om å bygge tillit og relasjoner. Dette har spesielt kommet frem under pandemien. Vi opplever at kvinner vi aldri har vært i kontakt med før har oppsøkt oss fordi de trenger hjelp. Vi har hjulpet flere kvinner med politianmeldelser, henvist en god del kvinner til feltsykepleier for helsehjelp, knyttet en sterkere relasjon til enkelte samarbeidspartnere nasjonalt. Kvinnene forteller oss at de har hørt om oss både via venner og gjennom vårt oppsøkende arbeid. De sier også at vi har et positivt rykte i miljøet. Ifølge våre besøkende forteller de oss at Shalam Women sitt arbeid i Norge sprer seg over landegrenser. 

Babettes hus, Nødovernatting for kvinner

Den 1.01.2017 overtok Shalam driften etter å ha vunnet anbudet for 4 år.  Overtakelsen var en virksomhetsoverdragelse, og 10 nye medarbeidere er nå ansatt i Shalam.  For Shalam er dette et meget viktig og interessant arbeid, og det krever tett samarbeid med kommunale tjenester, sykehus og krisesenter.  På nødplassene har det i 2020 vært 784 overnattinger (fordelt på 4 plasser og 30 ulike individer, med gjennomsnittsalder 31 år). Av 30 personer har vi lykkes med å få 10 kvinner i egnet bolig og behandling/avgiftning.

På Krisesenterplassene har det vært 429 overnattinger i 2020 (fordelt på 2 plasser og 14 ulike kvinner, med gjennomsnittsalder 41 år). Av disse 14 kvinnene har Babettes hjulpet 8 kvinner videre i behandling eller egnet bolig, 3 kvinner flyttet til venner/familie.  Av disse 14 var 2 kvinner en del av ROSA prosjektet.

3. Det frivillige arbeidet

De 50 frivillige medarbeiderne er viktige for stiftelsen Shalams virksomhet.  Arbeidet de utfører tilsvarer ca. 6 årsverk. På Fredagskafeen og Mandagskafeen bidrar de med mat, samtaler, renhold, sang og musikk, veiledning, forbønn, møtevakt osv.  De frivillige er aktivt med i fengselsarbeid og annet utadrettet arbeid.

I Shalams tre 2nd Hand butikker, lager og transport er det hver dag flittige medarbeidere som gjør en betydelig innsats.     

Shalam Rehab har frivillig beboer som nattevakt.  

Julaften i Shalam betjenes også av frivillige, ansatte har ansvarlige roller, også de er frivillige.

4. HMS

Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø, snarere tvert imot, fordi vi driver gjenbruks forretninger. Stiftelsens ledelse har gjennomgått lovpålagt HMS-kurs. Stiftelsen har systemer og rutiner som er tilrettelagt vår drift, og vi oppfyller med dette gjeldende HMS regler. Stiftelsen har egen ansatt med hovedansvar innen HMS og internkontroll.  Shalam har to verneombud, tillitsvalgt og brannvernleder.

5. Likestilling

Shalams 31 ansatte er pr 31.12.20 er fordelt på 21 kvinner og 10 menn. Styret består ved årsskiftet av 4 menn og 2 kvinner.

6. Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i stiftelsen Shalam må sies å være godt. 

7. Sykefravær

Det har vært en del sykefravær i år, og det jobbes fortsatt aktivt med å redusere dette ytterligere. 

8. Fortsatt drift

Styret mener at det i samsvar med regnskapslovens § 3-3 er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av stiftelsen til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet for 2019

Egenkapitalen til stiftelsen er negativ, men eiendommen Dronningens gate 72 er blitt taksert til en høyere verdi enn bokført.  Etter styrets syn er det fortsatt grunnlag for videre drift.

Stiftelsen gjennomgår økonomien nøye med tanke på besparelser av utgifter og økning av inntekter.

 
Kristiansand 26. mars  2020
 
—————————————                          ————————————–Bjørn Voreland                                                          Solfrid Fredriksen Bakke

      Styreleder                                                                        

    ——————————————                           ——————————————

    Øyvind Berntsen                                                               Oddvar Øyulvstad

   ——————————————-                          ——————————————-

   Ingjerd Eriksen                                                                  Morten Aaros

Likte du denne artikkelen?

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest